Kurz koučování

 • Vzdělávání |
 • Kurz koučování |
 • Obsah kurzu koučování
 • Solution coaching

  Solution coaching zahrnuje 50 výukových hodin, tj. 5 vyučovacích dní a tréninkových hodin v mezidobí.

  Obsahy seminářů:

  1. Základní principy integrativního koučinku a struktura vedení koučovacího rozhovoru (20 hod.)
  2. Systemický koučink a vedení na řešení zaměřeného rozhovoru (20 hod.)
  3. Koučování inspirované M.H.Ericksonem a NLP (10 hod.)

  Kurzy vedou: PhDr. Sylvie Navarová, Mgr. Petra Svobodníková nebo Mgr. Hana Kaniová

  Jednotlivé kurzy lze zakoupit samostatně. 

  Integrativní koučink foto

  nahoru

  Teoretická východiska Integrativního koučinku

  Motto integrativního koučinku: "Vy sami nosíte všechna řešení v sobě."

  Koučink (koučování) využívá způsob práce s klientem či týmem, který pomáhá objevit a maximálně využít vlastní potenciál. Koučink je rozhovor, ve kterém kouč pokládá otázky, které podnítí myšlení klienta tak, aby našel nejvhodnější odpovědi a řešení pro sebe samého.

  Integrativní koučin vznikl propojením systemického, všímavého, výkonového a tzv. ericksonovského koučinku vč. NLP využívaného v individuální, skupinové a týmové práci s klienty. Integrativní koučink učí účastníky kurzu kompetencím kouče definovaných ICF (International Coach Federation) a dbá na dodržování Etického kodexu kouče dle ICF a AIK (Asociace integrativních koučů). Lektorky výcviku vydefinovaly společné prvky všech výše zmíněných koučovacích přístupů a položily tak základy integrace v koučování. Mezi základní principy integrativního koučinku patří:

  • Neexpertnost, nehodnotící přístup
  • Důvěra, otevřená komunikace
  • Koučovací otázky a techniky
  • Aktivita klienta
  • Stanovení cíle
  • + mód (zaměření na ne-problém)
  • Aktivní naslouchání

  Co se na kurzu dozvíte a naučíte:

  • co mají společného výkonový, všímavý, systemický, manažerský, NLP a koučink inspirovaný M. H. Ericksonem
  • základní principy koučování - koučovací otázky, partnerský přístup, + mód, ...
  • etický kodex kouče dle ICF a AIK
  • kompetence kouče dle ICF a AIK
  • budovat důvěru klienta v kouče a koučink
  • pracovat se sebereflexí, jako základním a nejdůležitějším nástrojem profesionálního kouče
  • základní strukturu koučovacího rozhovoru a koučovací spolupráce
  • pokládat správně koučovací otázky
  • koučovat za využití koučovacího nástroje Škála (číselné, %, metaforické)

  Podrobný obsah semináře zde: Základní principy integrativního koučinku.

  nahoru

  Teoretická východiska systemického koučinku

  Systemický koučink vychází ze systemického přístupu v práci s lidmi nejčastěji uplatňovného v sociální práci, poradenství, psychologii a proniká také do managementu. Tento přístup se rozšířil ve druhé polovině 20. století. Systemika v praxi znamená, že pokud chceme jakoukoli změnu lidského systému, je velice neefektivní tuto změnu „dodávat intervencí zvenčí“ - nařizování, trestání, vzdělávání či dávání rad, pokud jsou nevyžádané. Člověk , rodina, tým je svébytný a kompetentní systém, nelze jej libovolně měnit zvenčí a má vše potřebné ke svému rozvoji v sobě. Systemická práce tedy tkví v podněcování, inspiraci a pomoci systému, aby chtěl  odhalovat své zdroje, rozšiřovat obzory a změnil se. Systemika hledá to, co funguje, co je užitečné, a to s klientem rozvíjí. 

  Základní principy systemického přístupu jsou:

  • Lidi nelze libovolně řídit, měnit, učit. Lidí jsou komplexní, neprůhledné a nedefinovatelné bytosti.
  • Přímá intervence není možná.
  • Zvnějšku lze pouze podněcovat. Systém (člověk) si sám vybírá, který vnější vliv pro něho bude podnětem a jak na něj zareaguje.
  • O reakci nerozhoduje kvalita podnětu, ale vnitřní struktura systému (člověka).
  • Historií mnoho interakcí dochází ke sbližování, vylaďování a kalibraci struktur na sebe navzájem – tím vzniká zdání objektivity mezilidské komunikace.

  Odtud vychází etický požadavek systemického přístupu: Respektuj rozmanitost individuálních světů a respektuj druhého jako sobě rovného.

  Co se na kurzu dozvíte a naučíte:

  • seznámíte se s 11 okruhy Systemického koučinku, které jsou velmi užitené pro práci tranformačního kouče
  • budeme pacovat s preferovanou budoucností a naučíte se pokládat otázky na řešení, cíl, žádoucí budoucnost, přesunout se do budoucnosti v prostoru, pokládat systemické otázky
  • naučíte se užitečně dotazovat na minulost, zpracujete si Cestu životem či kariérou a natrénujete otázky na úspěchy, strategie zvládání a výjimky.

   

  Obsah semináře Systemický koučink zde.

  nahoru

  Teoretická východiska koučování inspirované M.H.Ericksonem a NLP

  Za zakladatelku Ericskonovského koučinku je považována doktorka Marylin Atkinson. Marylin Atkinson převzala od světonámého amerického psychiatra Miltona H. Ericksona základní principy práce s klienty - na řešení orientovaný přístup a práci s podvědomím. Z práce M. H. Ericksona čerpá také směr, kterému se říká Neurolingvistického programování (NLP) a se kterým budete mít možnost se také ve výcviku seznámit díky spolupráce s lektorkami, které jsou absolventky dlouhodobého NLP výcviku.

  Co se na kurzu dozvíte a naučíte:

  • Neurologické úrovně R. Diltse
  • Rámec typu „představte si…“, z angl. tzv. As-if frame
  • 5 principů přístupu ke klientovi dle M. H. Ericksona
  • NLP přístup v koučování

  Obsah semináře Koučování inspirované M.H.Ericksonem a NLP zde.

  nahoru

  Výkonový koučink a koučink ve vedení

  Koučování jako styl vedení je stále častěji více uplatňován ve firmách ve snaze uvolnit potenciál, zvýšit výkonnost, motivaci a odpovědnost zaměstnanců.

  Co se na kurzu dozvíte a naučíte:

  • Co je to výkonové koučování
  • Jak koučování ve firemní praxi funguje
  • Kde a kdy mohu koučink, koučovací styl či prvky koučinku v rámci vedení lidí využít
  • Jak správně stanovovat cíle pro koučování
  • Co je model GROW a jak podle této metodiky vést koučovací rozhovor
  • Vedení koučovacího rozhovoru s principem DUO
  • techniky +Delta, Trojúhelník PEL, Negativní brainstorming

  Podrobný obsah semináře zde.

  Kurz vede: Mgr. Petra Svobodníková nebo Mgr. Hana Kaniová

  nahoru

  Teoretická východiska výkonového koučinku

  Nejčastější a nejznámější užití slova kouč či koučování je samozřejmě v oblasti sportu. Právě odtud jej do firemního prostředí před více než třiceti lety přenesl Timothy Gallwey.

  Vznik koučování jako profese můžeme umístit do USA koncem 80. let minulého století. Za zakladatele koučinku v podnikatelské sféře jsou pokládáni Timothy Gallwey a Sir John Whitmore. Původně se oba věnovali sportu, odkud nové způsoby učení přenesli do pracovního prostředí.

  Timothy Gallwey, původním povolání tenista a trenér, je tvůrcem uznávané metody zvyšující profesní a osobní výkonnost lidí, kterou nazývá Inner Game (vnitřní hra).

  Sir John Whitmore, bývalý automobilový závodník, je držitelem titulu Sir právě za činnost v koučinku. Je autorem metody GROW. Společně s Timothy Gallweyem založil firmu Inner Game Ltd., která významně obohatila nové přístupy vedení lidí ve sportu a v manažerském výcviku. I pro české kouče jsou jejich knihy, Koučování J. Whitmora a Tajemství vysoké pracovní výkonnosti T. Gallweye, jedněmi z klíčových učebnic koučování. Můžeme také dodat, že J. Whitmore je viceprezidentem Association for Coaching, předsedou Institute of Human Excellence, místopředsedou European Mentoring and Coaching Council, International Coach Federation 2007 ICF President's Award.

  nahoru

  Všímavý koučink

  Kurz zahrnuje 50 hodin výuky, tj. 5 výukových dní a tréninkových hodin v mezidobí.

  1.-3. den: Metoda 7 hlasů dle Douga Silsbeeho

  4.-5.den: Seberozvojové strategie kouče

  Co se na kurzu dozvíte a naučíte:

  • Co je to všímavost a jak ji využít v rámci rozvoje sebeuvědomění
  • Všímavé zakotvení v tělesně prožívané skutečnosti
  • Synoptické pojetí osoby -  prožívání, vědění a jednání
  • 3 kontrolky štěstí
  • Focusing
  • 5 elementů zvyků
  • Zlozvyky v roli kouče
  • 7 hlasů kouče 
  • Technika moudrého uvažování
  • a mnohé další

  Podrobný obsah seminářů zde.

  Kurz vede: Mgr. Jana Mynářová

  Všímavý koučink

  nahoru

  Teoretická východiska všímavého koučinku

  Všímavý koučink, psychoterapeutické metody práce s klienty, které využívají všímavost, a psychologický výzkum na toto téma zaznamenávají velký rozmach v zahraničí v posledních 20ti letech. Koncept všímavosti má své kořeny v buddhistické psychologii Abhidhammy. "Abhidhamma jako psychologický systém vychází jen z toho, že vidíme, slyšíme, čicháme, chutnáme, hmatáme a jsme schopni to viděné, slyšené atd. uvést v mysli do vztahů, a že každý prožitek cítíme příjemně, neutrálně či nepříjemně. Tato fakta představují empirickou základnu abhidhammické psychologie, která vlastně není teorií v běžném smyslu slova, ale je spíše fenomenografickým modelem", píše Frýba (1991, str. 25).

  Přesto je všímavý koučink (v anglicky mluvícím světě "the mindful coaching") v našich podmínkách něčím zcela novým. Jedním z hlavních zdrojů, ze kterých zde vycházíme, je práce kouče a autora knih The Mindful Coach a Presence-Based Coaching Douga Silsbeeho, který žije v Severní Karolíně a jako kouč působil po celém světě. Ve své praxi kouče používá vlastní koncept sedmi Hlasů, který má pohodlné praktické využití a lze jej jednoduše aplikovat. Tato práce v rovině teoretické, a výcvik ve všímavém koučinku v rovině praktické, si kladou za cíl skloubit dosavadní terapeutické metody práce s všímavostí s aktuálními zahraničními trendy.

  nahoru

  Týmový koučink a práce s týmem

  Jednodenní kurz týmového koučování, tj. 10 vyučovacích hodin

  Co se na kurzu dozvíte a naučíte:

  • Co je tým a vývoj týmu
  • Jaká jsou specifika koučování týmů
  • Jaké koučovací nástroje a techniky můžeme při koučování týmů využít (které již známe)
  • Další techniky pro práci s týmem (Disney strategy, Energetický kotel, Mentální mapování, koučování týmu inspirované Operou)

  Podrobný obsah semináře zde.

  Kurz vede: Mgr. Petra Svobodníková nebo Mgr. Hana Kaniová

  nahoru

  Koučink skupin a trénink kompetencí kouče

  Jednodenní kurz, tj. 10 vyučovacích hodin, zaměřený na:

  • zopakování 21 koučovacích nástrojů vycházejících ze Solution koučinku
  • práci s předsudky a stereotypy v práci kouče 
  • práci se skupinou 
  • seznámení s dalšími 3 nástroji pokročilého tranformačního koučování 
  • práci s nemotivovaným klientem 

  Podrobný obsah semináře zde.

  Vede: PhDr. Sylvie Navarová

  Koučink skupin

  nahoru

  Skupinová supervize v kurzu koučování

  Skupinová supervize  v rozsahu 3 výukových dnů slouží k reflexi profesionální práce kouče a rozvoji koučovacích dovedností.

  Účastníci kurzu koučování prezentují svou práci (audio, video záznamy) a lektor a ostatní účastníci podávají vyžádonou zpětnou vazbu. Všichni společně hledají možnosti zlepšení koučovací práce a stanovení dalšího postupu rozvoje kouče a vedení koučinku s klientem.

  Supervize tvoří v kurzu koučování důležitý základ pro profesionalizaci budoucích koučů. Povinná účast na dvou skupinových supervizích a prezentace 2 nahrávek práce s klienty (ne rodinný příslušník, ne kolega z kurzu).

  nahoru

  Individuální supervize v kurzu koučování

  3 hodiny / účastníka je časová dotace určená pro zpětnou vazbu 3 výcvikových lektorů na práci účastníka.

  Individuální supervize probíhají přes Zoom či telefen:

  1. supervize zaměřená na upevnění kladení koučovacích otázek a struktury rozhovoru, reflexi zvolených nástrojů a rozšíření dalších možných postupů v práci s klientem
  2. supervize reflektuje kompetence kouče dle ICF a podněcuje k zapojení všímavosti do koučovacího procesu
  3. supervize shrnující, upevňující, zaměřená na integraci všech nabytých znalostí z výcviku do jedinečného koučovacího stylu kouče

  Předem účastník zašle nahrávku lektorovi k poslechu.

  Povinné 3 nahrávky práce s klienty (ne rodinný příslušník, ne kolega z kurzu), pro každého supervizora jedna nahrávka.

  Požadujeme:

  • Nesestříhanou nahrávku k supervizi v délce 30 min. (standard ICF) odeslat nejpozději 7 dní před dohodnutým termínem supervize. 
  • Vyplněný reflexivní formulář k supervizi (obsahuje např. označení stopáže, na kterou se má supervizor zaměřit, dotazy k supervizi apod.)

  nahoru

  Doporučená literatura k Integrativnímu koučinku

  Doporučená literatura ke kurzu:

  Whitmore, J.: Koučování. Management Press, Praha, 2012, ISBN 978-80-7261-209-3

  Bobek, M., Peniška, P.: Práce s lidmi. NC PUBLISHING, Brno, 2008. ISBN 978-80-903858-2-5

  Parma, P. Umění koučovat. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-34-6

  Silsbee, D.: Všímavý kouč, Maitrea, Praha, 2012 (překladatelka Mgr. Jana Mynářová, lektorka seminářů Všímavý koučink)

   

  Další literatura:

  Berg, I. K.: Posílení rodiny

  De Shazer, S.: Zázračná otázka

  Atkinson, M.: Koučink věda a umění

  Knight, S.: NLP v praxi

  nahoru

 • O nás
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty