Kurz koučování

 • Vzdělávání |
 • Kurz koučování
 • Zahajujeme koučovací výcvik v Brně a v Ostravě

  Přijímáme přihlášky do:

  • BRNO (16. 5. 2022 - 23. 6. 2023)
  • OSTRAVA (20. 10. 2022 - 20. 10. 2023)

  U prezenčních výcviků jsme s ohledem na Covid19 situaci připraveni kdykoli přejít do on-linu, nicméně v Ostravě a v Brně preferujeme osobní setkávání pokud je to možné. Jsme rádi, že po celou dobu realizace výcviků, OD ROKU 2012, je součástí výcviku e-learning, on-line supervize a všechny výukové bloky a supervize umíme úspěšně udělat i on-line   

  K přihlášení do výcviku využijte formulář na stránce https://smrov.cz/vycvik/kurz-koucovani/

  Koučovací výcvik INTECO - Integrativní kouč

  nahoru

  Informace o výcviku INTECO - Integrativní kouč od jeho absolventů

  "Výcvik INTECO mi přinesl dovednosti a informace potřebné pro jakoukoliv práci a kontakt s lidmi, ať už jim chci pomáhat, vést je, řídit, inspirovat nebo rozvíjet. Kromě toho se pro mě samotnou stal výcvik velkým, otevřeným a bezpečným prostorem pro poznávání a zlepšování sebe sama. Skvělé a nesmírně obohacující bylo spojení tří různých lektorek, různých koučovacích přístupů a technik. Obdivuhodná byla práce lektorek i jejich schopnost vystihnout podstatu jakéhokoliv dotazu nebo tématu. Koučovací dovednosti dnes využívám nejen ve svém profesním, ale i v osobním životě. Velkým přínosem se pro mě koučovací dovednosti staly při řešení složitých až krizových situací. Díky výcviku kouče jsem získala schopnost odstoupit od situace, opustit úhel osobního pohledu, nahlížet z více rovin, aktivně naslouchat a nezaujatě prozkoumávat všechna možná řešení. Kromě toho všeho jsem poznala mnoho zajímavých a inspirujících osobností, navázala zajímavé kontakty a velká přátelství a prožila mnoho báječných a zcela neopakovatelných dní svého života. Zkrátka dala bych si to celé ještě jednou :-) Výcvik INTECO otevírá nové a nečekané možnosti a moc bych ho přála každému. Ze srdce děkuji lektorkám i mým báječným kolegům za všechno a hlavně z a to, že jsou!" Petra Višnická, jednatelka, Nezávislé odbory Teva Czech Industries

  Reference absolventů si přečtěte zde.

  nahoru

  O kurzu INTECO - Integrativní kouč

  Akreditace MŠMT dle standardů ICF - číslo akreditace: MSMT-13574/2021-2

  Časová dotace: 203 výukových hodin, kurz koučování INTECO - Integrativním kouč má výcvikový charakter. Jde o roční výcvik v koučinku.

  V průběhu 1 roku procházíme 203 hodin výuky, tréninků a supervize. Metodicky jsme propojili techniky a přístupy čtyř koučovacích stylů. Každý člověk je jiný a v našem pojetí by měl být kouč schopen použít přístup, který bude klientovi sedět a pomůže mu dostat se tam, kde chce být:

  "Kurz Integrativní kouč jsem si vybrala na základě referencí a doporučení, proto jsem věděla, že bude “dobrý”. Nicméně již po prvním dni kurz vysoce předčil veškerá má očekávání! Koncept kurzu je výborně metodicky zpracovaný, interaktivní, s důrazem na praxi a osobní prožitek. Kurzem nás prováděly tři úžasné lektorky s profesionálním i lidským přístupem a po celou dobu nás podporovaly, motivovaly a inspirovaly. Kurz mi byl obrovským přínosem jak v pracovní, tak v osobní oblasti (tam je ten největší :)." Mgr. Hana Kaniová, studijní ředitelka jazykové školy Pygmalion

  Výukový cíl:

  Účastníci získají v průběhu koučovacího kurzu INTECO - Integrativní kouč dovednosti v koučování pro profesionální provázení klienta k naplnění jeho cílů a to jeho vlastním způsobem. Účastníci kurzu se naučí koučovací techniky a postupy vycházející ze 4 koučovacích směrů a integrují koučink do vlastního stylu práce.

   

  Lídři ve firmách využívají koučink jako jeden z nástrojů vedení lidí. Sportovci zvyšují a zlepšují své výkony za podpory mentálních koučů ve chvíli, kdy s trenérem zaměřeným na technickou stránku zvládnutí spotu, došli na konec. Pedagogové využívají nehodnotící koučovací přístup jako stimulant vnitřní motivace žáků. Psychologové a další pomáhající profesionálové koučují své klienty ve chvíli, kdy společně došli do fáze spolupráce, kdy je již klient zodpovědný za svůj život, vzal jej do svých rukou a aktivně tvoří vlastní budoucnost. A v rodině? Rodič – kouč učí své děti zodpovědnosti. Manžel/ka – kouč respektuje jedinečnost svého partnera a tím sám zpětně získává respekt. Kouč - sám sobě umožnuje lepší sebeorganizaci, stanovení priorit a hodnot a s tím spojené rozhodování.

  Toto všechno absolventi našeho výcviku INTECO – Integrativní kouč umí a dělají. Například Petra Svobodníková, koučka a HR manažerka, o kurzu říká: „… Odnesla jsem si dovednosti, které považuji za přelomové jak pro práci s lidmi, tak pro pozici výkonného manažera.  Do své pracovní praxe je mohu plně integrovat. Pro svůj osobní i profesní život jsem získala nástroje, které mi umožňují novým způsobem pracovat se svými myšlenkami, nápady i organizací času, a vedou mne nejkratší cestou k efektivnímu jednání."

  Struktura kurzu:

  Kurz INTECO - Integrativní kouč zahrnuje směry v ČR známé (výkonový koučink, systemický koučink, koučink inspirovaný M.H.Ericksonem) a přináší jeden zcela nový - všímavý koučink. Kurz obsahuje:

  VZDĚLÁVACÍ A TRÉNINKOVÉ SEMINÁŘE (14 výukových dní po 10 vyučovacích hodinách):

  • Solution coaching: základní principy a struktura integrativního koučinku, transformační koučink využívající systemický přístup, techniky práce s klientem inspirované M. H. Ericksonem a NLP
  • Výkonový koučink a koučování ve vedení: koučink v manažerské a podnikatelské praxi, model GROW, metodika stanovování cílů, transakční koučink
  • Všímavý koučink: rozvoj všímavosti v koučování, seberozvojové strategie kouče, 7 rolí pro rozvoj v mindful koučinku dle D. Silsbeeho
  • Koučink skupiny a trénink kompetencí kouče: práce s nemotivovaným klientem, pokročilé koučovací techniky, tipy pro práci se skupinami
  • Týmový koučink: koučink týmu a způsoby práce s týmem

  SKUPINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE: supervizní setkání určené k profesnímu růstu a profesionalizaci poskytovaných služeb (3 výukové dny po 10 vyučovacích hodinách, 3 individuální supervize),

  PRAXI: aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (30 hodin),

  ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  E-LEARNINGOVOU PODPORU

  Učíme a využíváme potenciál 4 koučovacích stylů. Výkonový - manažerský koučink dává jasnou strukturu a dbá na konkrétnost akčních kroků. Silnou stránkou Systemického koučinku jsou podrobné popisy vnitřních zdrojů, chování v preferované budoucnosti a změn v systémech. Koučování inspirované M. H. Ericksonem a NLP nabízí prostor pro práci s hodnotami, identitou a smyslem života. Všímavý koučink využívá všímavosti k emocím a prožitkům k vhledu do životních souvislostí.

  „… Zvláště oceňuji integrativnost koučinkových metod a stylů, která mi umožnila vybrat si vlastní cestu. Paleta využití hýří možnostmi, ať jste v roli pedagoga nebo ředitele školy. Každopádně jde o funkční prevenci proti uvíznutí v zaježděných kolejích nebo zůstávání na povrchu. Rozvíjí a podporuje tvůrčí potenciál, samostatnost, radost z práce a seberozvoj.“ Mgr. Hana Dvořáková, ředitelka Střední odborné školy umělecké a gymnázia, Ostrava

  Podrobný obsah koučovacího kurzu zde.

  3 x PROČ:

  PROČ TAK DLOUHÝ KURZ?

  Našim předpokladem je, že koučink je způsob myšlení, kterému se účastníci výcviku postupně učí. Nejde o techniky, ale o pochopení, o dovednost. A změna myšlení vyžaduje čas. Teprve ve chvíli, kdy účastník objeví sílu a krásu koučovacího myšlení, pochopí. ÚČASTNÍCI SE KOUČOVACÍMU MYŠLENÍ POSTUPNĚ UČÍ, VSTŘEBÁVAJÍ JEJ A JAKMILE KOUČINK ZAČNOU ŽÍT, MOHOU JEJ EFEKTIVNĚ VYUŽÍVAT V PRÁCI, POMÁHAT DRUHÝM K JEJICH OSOBNÍMU RŮSTU, MOTIVOVAT KLIENTY KE ZVYŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH VÝKONŮ, DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ APOD.

  PROČ TOLIK KOUČOVACÍCH SMĚRŮ?

  Každý člověk je jiný a v našem pojetí by kouč měl být schopen vytáhnout z koučovacího kufru techniku, přístup, který bude klientovi sedět a pomůže mu dostat ho tam, kde chce být. Znalost jen jednoho přístupu omezuje kouče v možnostech práce s lidmi a klienty ochuzuje o možnosti příjemného prožitku z osobního a profesního růstu.

  PROČ SE KURZU ÚČASTNÍ LIDÉ Z RŮZNÝCH OBORŮ?

  Účastí na seminářích účastníci získávají nejen znalosti a dovednosti, ale také se inspirují a obohacují navzájem. Poznávají různé profesní světy. Proto jsme rádi, když se v jednom běhu sejdou manažeři, HR, psychologové, sociální pracovníci, psychologové, pedagogové, lektoři. A pro nás jako vedoucí lektory je úžasné sledovat, jak si každý účastník najde způsob integrace koučinku do svého vlastního oboru.

  3 typy integrace v kurzu INTECO - Integrativní kouč

  EKLEKTICKÁ

  Tento typ integrace se dívá na to, která metoda je pro daného klienta nejvhodnější - účastníci se v průběhu výcviku učí různé koučovací přístupy a techniky tak, aby byli schopni vybrat pro práci s konkrétním klientem tu nejvhodnější. Účastníci, kteří předtím neabsolvovali žádný koučovací kurz, se u nás naučí eklektické integraci koučinku. Pro ty, kdo již nějaký koučovací kurz absolvovali, platí asimilační forma integrace viz. níže.

  UNIVERZÁLNÍ SPOLEČNÉ FAKTORY
  Autorky kurzu vydefinovaly společné faktory 4 zapojených koučovacích přístupů a položily tak základy integrace v koučování. Které to jsou? Dozvíte se již na 1. semináři Základy integrativního koučinku. 
   
  ASIMILACE 
  Integrace do proudu, s nímž se kouč identifikuje. Kouč integruje podněty z jiných koučovacích směrů do svého základního způsobu práce a vytváří si tak nový koučovací styl:
  1. Absolventi jiných koučinkových škol si mohou svůj koučovací styl obohatit o další prvky systemického, výkonového, ericksonovského a všímavého koučinku.
  2. Integrace koučinku do jiných způsobů práce (manažeři, HR, psychologové, pedagogové, sociální pracovníci, lektoři) - koučování není poradenství, mentoring, vzdělávání, trénování ani řízení lidí. Koučování je vhodné do zmíněných stylů práce integrovat a zvýšit tak pravděpodobnost toho, že získané informace klient/zaměstnanec/žák ve svém životě opravdu využije. 

  Existuje ještě jeden typ integrace a to integrace teoretická, kdy se odborníci snaží o vznik jednotící a zastřešující teorie. Na tento typ integrace však nemáme ambice - nové teorie a pojmy vytvářet nechceme, raději využíváme potenciál tradičních ověřených koučovacích stylů.

  Naši úspěšní absolventi také publikují! 

  Přečte si, co umí a co dělají. Např. Petra Svobodníková píše o Dohodě v koučování, Darina Daňková povídá o využití koučování tam, kde je potřeba či Simona Rykalová o koučování lidí na okraji společnosti.

  Info o lektorech zde.

  Kurz vedou certifikované koučky - expertky na jednotlivé koučovací styly. Lektorky jsou rovněž psycholožky, proto Vám výcvik INTECO může nabídnout propojení byznysu a psychologie a hlubší nahlédnutí do psychologie osobnosti a motivace.

  Časové plány naleznete zde.

  Cena:                                    

  • 54.000,- Kč (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT), při platbě celkem před zahájením kurzu 49.500,- Kč 
  • Splatnost 1. splátky nebo celé částky je nejpozději 1 týden před zahájením kurzu 
  • Zájemci budou do kurzu zařazeni ihned po bezhotovostní úhradě vratné kauce ve výši 5.000,- Kč na účet číslo 2101446190/2010, vs datum narození ve tvaru ddmmrr (kauce propadá ve prospěch pořadatele, pokud se účastník neodhlásí z kurzu minimálně 2 měsíce před jeho zahájením). Změna jmen účastníků je přípustná. Kauce je vratná okamžikem úhrady kurzovného nebo rozhodnutím o zrušení kurzu pro nízký počet zájemců.

  Možnost slev:                        

  (slevy se nesčítají)

  Podmínky pro získání akreditovaného certifikátu / osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu:

  Formální:

  1. VŠ vzdělání či SŠ vzdělávání 
  2. 80% účast na skupinových aktivitách vč. supervizí
  3. 100% účast na individuálních supervizích
  4. doložení 30 odkoučovaných hodin viz. přiložená tabulka
  5. práce o metodě v rozsahu 10 normostran
  6. kazuistika (popis nejlépe ukončené práce s klientem obsahující min. 3 sezení) v rozsahu 10 normostran
  7. dokončení e-learningu testy
  8. prezentace práce o metodě a kazuistiky u zkoušek (zkoušky v rozsahu 2 vyuč. hodin/osobu)
  Kvalitativní:
  Vámi zaslané práce budou pročítat 2 lektorky. Díváme se zejména na Vaši koučovací práci, proto také budeme chtít číst Vaše otázky, Vaše reflexe a Vaši orientaci v tom, co děláte, jak to děláte a co si berete z prezentovaných koučovacích přístupů a kam jste s klientem došli. Konečné rozhodnutí o úspěšnosti zkoušky učiníme po prezentaci prací u zkoušek.

   

  Více obsah kurzu a platební podmínkyPřednostně do výcviku zařazujeme zájemce o celý program, kterým můžeme garantovat získání profesionálních znalostí a zkušeností v koučování.

  Zájemci o kurz  využijte níže uvedený formulář, do poznámky doplňte vybrané místo (Ostrava/Brno):

  Kontaktní údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné

  Komu je kurz Integrativní kouč určen

  Kurz Integrativní kouč je určen:

  • manažerům, vedoucím pracovníkům, majitelům firem, OSVČ
  • HR manažerům, manažerům vzdělávání
  • psychologům, psychoterapeutům
  • sociálním pracovníkům
  • pedagogům
  • vedoucím pracovníkům
  • andragogům a lektorům dalšího vzdělávání
  • a studentům výše uvedených oborů
  • kariérovým poradcům
  • poradcům pro osobní rozvoj
  • zájemcům o osobní rozvoj
  • koučům se zájmem o rozšíření repertoáru koučovacích technik a přístupů

  nahoru

  Kontakt pro další informace o koučovacím kurzu

  Pro doplňující informace je Vám k dispozici:

  PhDr. Sylvie Navarová, jednatelka společnosti

  tel.: 605 214 849

  e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

  nahoru

  Aktuální harmonogramy

  Aktuální harmonogramy

  nahoru

 • O nás