Kurz koučování

 • Vzdělávání |
 • Kurz koučování |
 • Reference na koučovací výcvik INTECO
 • Reference absolventů koučovacího výcviku INTECO - Integrativní kouč

  Reference manažerů a HR manažerů

   
  "Roční kurz integrativního kouče mě připravil na využití více stylů koučování a vybavil mě znalostí a hlavně zkušeností s použitím jednotlivých technik a nástrojů. Lektorky se hodně zaměřily na praktickou stránku a vždy dokázali odpovědět všechny otázky. Metodicky mi vyhovovalo procvičování ve skupinkách a také možnost supervizí ať už skupinových nebo individuálních s lektorkami. V rámci kurzu jsme vytvořili přátelskou skupinu vzájemně si pomáhajících a zkušenosti sdílejících účastníků. Koučovací dovednosti plně využívám v rámci své praxe. Výcvik v rámci INTECO mě připravil na různé situace a vybavil mě širokou škálou možností, které mohu v praxi s výhodou použít. Kurz měl také velký vliv na můj osobní rozvoj a jsem velice rád, že jsem ho mohl absolvovat. Rozhodně doporučuji všem, kteří se chtějí dále rozvíjet a pomáhat druhým v jejich osobním rozvoji." Pavel Škoda, paskoda@seznam.cz
   

  "Výcvik INTECO mi přinesl dovednosti a informace potřebné pro jakoukoliv práci a kontakt s lidmi, ať už jim chci pomáhat, vést je, řídit, inspirovat nebo rozvíjet. Kromě toho se pro mě samotnou stal výcvik velkým, otevřeným a bezpečným prostorem pro poznávání a zlepšování sebe sama. Skvělé a nesmírně obohacující bylo spojení tří různých lektorek, různých koučovacích přístupů a technik. Obdivuhodná byla práce lektorek i jejich schopnost vystihnout podstatu jakéhokoliv dotazu nebo tématu. Koučovací dovednosti dnes využívám nejen ve svém profesním, ale i v osobním životě. Velkým přínosem se pro mě koučovací dovednosti staly při řešení složitých až krizových situací. Díky výcviku kouče jsem získala schopnost odstoupit od situace, opustit úhel osobního pohledu, nahlížet z více rovin, aktivně naslouchat a nezaujatě prozkoumávat všechna možná řešení. Kromě toho všeho jsem poznala mnoho zajímavých a inspirujících osobností, navázala zajímavé kontakty a velká přátelství a prožila mnoho báječných a zcela neopakovatelných dní svého života. Zkrátka dala bych si to celé ještě jednou :-) Výcvik INTECO otevírá nové a nečekané možnosti a moc bych ho přála každému. Ze srdce děkuji lektorkám i mým báječným kolegům za všechno a hlavně z a to, že jsou!" Petra Višnická, jednatelka, Nezávislé odbory Teva Czech Industries

  "Od roku 2002 pracuji jako HR manažer v nadnárodním výrobním prostředí. V posledních letech jsem zvažovala, jak mezi své dovednosti zařadit koučování. Má volba na základě referencí padla na kurz INTECO, který jsem v Ostravě absolvovala v říjnu 2016. Jsem zvyklá velmi zvažovat míru přínosu svého času i peněnz investovaných do osobního rozvoje, má očekávání byla tedy vysoká. Dnes mohu říct, že nastavená laťka byla vysoce přesáhnuta. Kurz považuji za velmi kvalitní jak z hlediska úrovně lektorů, rozsahu i struktury obsahu. Odnesla jsem si dovednosti, které považuji za přelomové jak pro práci s lidmi, tak pro pozici výkonného manažera.  Do své pracovní praxe je mohu plně integrovat. Pro svůj osobní i profesní život jsem získala nástroje, které mi umožňují novým způsobem pracovat se svými myšlenkami, nápady i organizací času a vedou mne nejkratší cestou k efektivnímu jednání." Petra Svobodníkovápetra.svobodnik@gmail.com, LinkedIn - Petra Svobodníková
   
  "Kurz Integrativní kouč jsem si vybrala na základě referencí a doporučení, proto jsem věděla, že bude “dobrý”. Nicméně již po prvním dni kurz vysoce předčil veškerá má očekávání! Koncept kurzu je výborně metodicky zpracovaný, interaktivní, s důrazem na praxi a osobní prožitek. Kurzem nás prováděly tři úžasné lektorky s profesionálním i lidským přístupem a po celou dobu nás podporovaly, motivovaly a inspirovaly. Kurz mi byl obrovským přínosem jak v pracovní tak v osobní oblasti - díky osobnímu prožitku nové techniky se mi dokonce podařilo otěhotnět:-) Všem třem lektorkám - Sylvii Navarové, Janě Zouharové, Janě Mynářové - patří obrovské poděkování a přeji spoustu dalších spokojených absolventů Intergrativního kouče." Mgr. Hana Kaniová, studijní ředitelka Pygmalion
   
  - Jak vám kurz vyhovoval po metodické/lektorské stránce? Líbila se různorodost metod, se kterými jsme měli možnost se seznámit, a rovněž lektorky, které svou osobností zpestřily výuku.
   - V čem vidíte výhodu výcviku INTECO? V samotné podstatě kurzu. Mít možnost osahat si různé koučovací přístupy. Znát jen jeden přístup je dosti svazující a nekomfortní.
   - Jaká je využitelnost koučovacích dovedností ve vaší praxi? Koučovací dovednosti využívám v denní praxi . Koučovací přístup mi usnadňuje práci s klienty. 
  - Jak vás výcvik INTECO ovlivnil po osobní stránce? Otevřel mi jiný způsob komunikace. Dokážu lépe porozumět druhým lidem. Barbara Káňová, MSc, SAGRAVITA s.r.o.
   
  Jak vám kurz vyhovoval po metodické/lektorské stránce? Trvalo mi dlouho si zvyknout na metodiku, kterou je program veden. Postrádala jsem jasnou koncepci a vím, že v koučinku není ideální otázka PROČ , ale často jsem prostě nevěděla proč co děláme, k čemu to směřuje. Má motivace stoupla až koncem kurzu, kdy mi jednotlivé věci začaly do sebe zapadat. Chyběl mi lektorský přístup na úkor toho „koučovského“. Mnohdy jsem postrádala jasné odpovědi na otázky. Co oceňuji je možnost tréninku a práce formou triád. Přínosné jsou také supervize, ať už individuální či skupinové. 
  - V čem vidíte výhodu výcviku INTECO? Jaká je využitelnost koučovacích dovedností ve vaší praxi? Výhodu vidím v integraci více přístupů. Otevřely se mi obzory a jsem ráda, že je můj „koučovací kufr“ naplněn smysluplnými technikami, které mohu využít u klientů tak, aby to pro ně bylo co nejužitečnější.
  - Jak vás výcvik INTECO ovlivnil po osobní stránce? Především mi dodal odvahu vystoupit ze své cesty konzultanta a stát se koučem. Prvky koučinku využívám při manažerském vedení i v běžném životě. Lenka Chýlková, obchodní ředitelka New Dimension s.r.o.
   

  "Výcvik Integrativní kouč je pro mě i mé kolegy, kteří jej absolvovali, něčím, co nás profesně velmi posunulo v oblasti koučovaní našich klientů. Lektorky vedou výuku vysoce profesionálně, interaktivně a přitom lidsky. Techniky a koučovací směry, které jsme se naučili,  jsou velkou inspirací, využíváme s úspěchem v praxi a naši koučovaní jsou spokojení. Mohu s čistým svědomím jen doporučit. Přeji vám hezké okamžiky s koučinkem." Mgr. Iveta Štvartáková, poradce pro individuální rozvoj New Dimension s.r.o. a výkonná ředitelka asociace integrativních koučů


  Reference sociálních pracovníků

  „Výcvik INTECO jsem si vybrala s cílem získat nové dovednosti pro práci s lidmi v roli vedoucí týmu a metodičky v neziskovce, která poskytuje sociální služby. Rok strávený výcvikem byl rokem velmi intenzivním, plným nových poznatků, zkušeností, dovedností, otázek a odpovědí. Znamenal také setkání se skvělými lektory a lidmi. Přinesl změnu v mém vlastním uvažování, zejména v tom, co lidem pomáhá v jejich rozvoji. Umožnil mi získat ještě větší důvěru ve schopnost lidí nacházet řešení nejrůznějších situací a otázek sami v sobě. Od doby ukončení výcviku jsem koučovací přístup začala postupně využívat ve své každodenní manažerské praxi ve prospěch pracovníků sociální služby i klientů (při vedení porad, plánování, řešení pracovních úkolů, rozvoji pracovníků apod.). Tento přístup dává prostor pro změnu a zlepšení, vede k  uvědomění a přijímání odpovědnosti. Znamená také odkrývání a využití potenciálu všech zúčastněných a větší pohodu při společné práci.“ Bc. Vladimíra Salvetová, vedoucí Rané péče Ostrava

  "1. Jaký je můj celkový dojem z výcviku a jak hodnotím jednotlivé školitele? Výcvik byl moc fajn. Líbilo se mi, že se v žádném případě nejednalo o pasivní předávání informací, ale byli jsme zcela přirozeně vtaženi do tvůrčího procesu, který podněcoval zvídavost každého účastníka. Naše školitelky Vnímám jako profesionály na vysoké úrovni inspirující osobnosti.

  2. Co mne nejvíce oslovilo? Nelze vytrhávat jednotlivosti z celého kontextu, které by samy o sobě mnoho neznamenaly. Vyhovovalo mi, že jsme se postupně seznamovali s různými koučovacími přístupy, mohli jsme je záhy procvičovat a porovnávat.

  3. Co mi zcela nesedlo? Nic takového tam nebylo.

  4. Co konkrétně mi nejvíce pomohlo? Účast na kurzu, na který jsem se vždy těšila a mrzelo mne, že jsem z pracovních důvodu musela jedno setkání vynechat. Sdílení stejné problematiky s ostatními kolegy, nácviky v triádách, společné supervize, individuální supervize, vlastní praxe a hlavně poslech svých nahrávek koučovacích rozhovorů za účelem vylaďovat nedostatky.

  Dovolím si přidat ještě jednu otázku na kterou si také odpovím. Jak využívám nabytých zkušeností? Koučink mi pomáhá především v zaměstnání při řízení svého pracovního týmu, ale i v osobním životě. Pomáhá mi hledat nové cesty, nové nápady." Soňa, vedoucí sociálních služeb

  "Kurz Integrativní kouč motivovaného účastníka vtáhne do děje takovým způsobem, že po absolvování, díky profesionálnímu a lidskému přístupu lektorů, změní přístup k sobě a tím pádem i k druhým. Samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu. Mám vlastní zkušenost a kurz jednoznačně doporučuji." Mgr. Renata Václavková, supervizor, psychoterapeut


  Reference psychologů

  "Doporučuji všem, kteří o kurzu Integrativní kouč uvažují. Informace, metody, techniky, pracovní nástroje, vztahy a zážitky z kurzu jsou nesmírně obohacující nejen pro práci lidí, kteří pracují s lidmi, ale i pro absolventy samotné. Moji profesní oblast rozhodně obohatily získané metody a techniky, které lze využít jak při „čistém“ koučinku, tak při práci s klientem, kde lze využívat pouze koučujícího přístupu. Jinými slovy – kurz mi přinesl rozvoj kompetencí a možností při práci s klientem, ale posílil i moji sebedůvěru.Každý účastník kurzu získává, ale i něco víc, než rozvoj vlastních kompetencí, a to je uvědomění si sebe sama jako „budoucího kouče“, ale i sebe sama coby klienta. Modelové situace, které tvoří stěžejní část výcviku, dávají zážitek hlubšího poznání sebe sama a podněcují práci na sobě. Možnosti osobního rozvoje a efektivity koučování si každý uvědomí a docení již během kurzu, který je velmi cennou sebezkušeností.Principy, metody jsou vysvětleny, lektory předvedeny a absolventy procvičovány za podpory lektorů. Všechna setkání, včetně supervizních, probíhala v příjemné, klidné a pozitivní atmosféře, zaměřené na rozvoj získávaných dovedností kouče, ale i sebereflexi. Lektorkám děkuji za tuto zkušenost a přeji úspěšnou realizaci dalších běhů kurzu Integrativní koučink." Mgr. Helena Vrzalová, psycholog
   
  "Mezi hlavní domény mé praxe patří terapeutická práce s rodinou, s celým rodinným systémem, vycházející ze systemického přístupu. Pro rozšíření palety mnou nabízených služeb jsem hledala další možnost s důrazem na posílení svého osobního rozvoje. Zvolila jsem koučink, který jsem úspěšně absolvovovala v říjnu 2016. Volba ročního výcviku v integrativním koučinku INTECO, organizovaného Školou manažerského rozvoje v Ostravě, nebyla náhodná. S touto vzdělávací institucí jsem měla pozitivní zkušenost z mého předchozího působiště, z úřadu práce, kde jsem pracovala na pozici vedoucí poradenských služeb. Reakce nezaměstnaných na jejich nabízené kurzy byly velmi pozitivní. Kurz předčil mé očekávání hned v několika oblastech. Především svou koncepcí - je vystavěn systémem modulů, jež jsou vzájemně prostupné, od jednoduchého ke složitému. Pak lektorským obsazením - konkrétně Sylvie Navarové, Jany Mynářové a Jany Zouharové - které vyniká vysokou mírou profesionality a zároveň lidskosti a patří jim velký dík. K neposledním benefitům se řadí skvělá organizace kurzu s připravenými materiály a příjemným zázemím.
  A co mi kurz přinesl? Jednoduše řečeno obohacení nejen v oblasti profesní, ale i v oblasti osobního rozvoje. Techniky koučinku, koučovacího přístupu jsou multifunkční, využitelné jak v profesi, tak v osobním životě. Stěžejní částí výcviku jsou modelové situace se zážitkem hlubšího poznání sebe sama, dávají možnost práci na nejdůležitějším nástroji, na sobě samém. Již v průběhu výcviku jsem začala s integrací koučovacího přístupu do své praxe ke spokojenosti mých klientů." Mgr. et Mgr. Věra Nešutová, vedoucí poradenství ÚP, psycholog 
   
  "Program je postavený tak, že za rok budete umět opravdu koučovat. Lektorky jsou profesionálky, velmi vstřícné. Na výcviku je příjemná atmosféra a podporující přistup lektorek. Velmi nápomocné je, že ke každému dni jsme měli vytištěné materiály a prezentace, každou techniku jsme mohli vyzkoušet a pochopit, jak to funguje v roli kouče a v roli klienta. Moc děkuji lektorkám! Pro mě to byl rok plný studia a zážitků spojený s výcvikem INTECO. " Mgr. Tatiana Sechkar
   

  Reference pedagogů:

  - Jak vám kurz vyhovoval po metodické/lektorské stránce?

  Všechny tři lektorky byly skvělé a úžasné, zkušené odbornice, sympatické, lidské, přívětivé, citlivé k potřebám studentů a přitom přísně sledující jejich rozvoj i dodržování stanovených pravidel kurzu.

  - V čem vidíte výhodu výcviku INTECO?

  Rozhled v široké oblasti koučinku. Jako účastník jsem nebyl svázán jednostranností konkrétního přístupu, natož „jediného správného přístupu“. Lektorky, každá se svým vlastním preferovaným stylem práce, byly plné respektu i k odlišným koučovacím metodám a nechávali svobodu volby na samotném účastníkovi, současně respektovali i postupy ostatních lektorek. Výhoda integrovaného přístupu se mi v plné míře ukázala na jednom z tréninkových setkání, kterého se účastnil student jiné koučovací školy, zaměřené výhradně na výkonový Koučink. Tento kolega byl velmi překvapený šíří odborného záběru (i počtu používaných technik), kterým jsme v rámci výuky zabývali a po diskusi s námi dostal chuť rozšířit si své znalosti o další koučovací přístupy.

  - Jaká je využitelnost koučovacích dovedností ve vaší praxi?

  Využití v mé praxi je obrovské, protože na základě absolvovaného kurzu jsem se rozhodl posunout vlastní kariéru u zaměstnavatele směrem ke koučinku a práci s lidmi. A to tak, že se stanu interním koučem pro pracovníky naší organizace. Kurz měl na mne i další pozitivní vlivy, např. jsem potkal spoustu úžasných a skvělých lidí, odborníků z různých oblastí, od kterých jsem se hodně naučil a vzájemně jsme si mohli pomáhat i ve svých běžných profesích.

  - Jak vás výcvik INTECO ovlivnil po osobní stránce?

  Kurz významně ovlivnil mé komunikační dovednosti, samozřejmě pozitivně J. Získal jsem jiný pohled na vlastní život a své místo v něm. Poznal jsem chyby, kterých jsem se roky dopouštěl v komunikaci s ostatními, kdy jsem byl přesvědčený, že takový způsob interakce s ostatními je normální, že to jinak nejde. Na kurzu jsem poznal, že to jinak jde, a nejen jinak, ale i lépe!!! Kurz mne připravil o spoustu předsudků a chybných předpokladů. Ne vždy to sice bylo příjemné, ale vždycky to bylo přínosné pro můj další osobní rozvoj. Díky kurzu umím všímavěji žít vlastní život a jsem moc rád, že jsem se ke kurzu dostal, ať už v tom má prsty náhoda či osud :) Ing. Marek Bumbálek, Slezská univerzita, Opava

  Jak poznáte člověka, který se už setkal s koučinkem? Místo patlání se v problému se snaží hledat řešení, věří ve své vlastní schopnosti (ale ne zas příliš, protože ví, že každý z nás občas potřebuje průvodce, který vám pomůže znovuobjevit dříve ztracenou cestu) a přebírá odpovědnost za svoje jednání (tzn. že se nevymlouvá na okolnosti, ostatní…). Takové lidi s největší pravděpodobností potkáte na kurzech integrativního koučinku ve Škole manažerského rozvoje. Přál bych si, aby co nejvíce lidí stejně jako já nalezlo „ostrov pozitivní deviace“, tzn. velmi zajímavé inspirativní lidi, obohacující pestrý studijní program a hlavně, aby případně znovu objevilo samo sebe, jako se to v rámci kurzu podařilo mě. Mgr. Stanislav Knob, Ph.D., zástupce ředitele na SŠ, ZŠ a MŠ Monty school, Ostrava-Poruba

  "Skvěle koncipovaný i lektorovaný výcvik INTECO je velkým a intenzivním zážitkem, který mohu vřele doporučit všem, kteří mají šanci využít ho v praxi. Tento výcvik má potenciál posunout vás dál, ať už jste byli na jeho začátku kdekoli. Zvláště oceňuji integrativnost koučinkových metod a stylů, která mi umožnila vybrat si vlastní cestu. Paleta využití hýří možnostmi, ať jste v roli pedagoga nebo ředitele školy. Každopádně jde o funkční prevenci proti uvíznutí v zaježděných kolejích  nebo zůstávání na povrchu. Rozvíjí a podporuje tvůrčí potenciál, samostatnost, radost z práce a seberozvoj. Při použití dovedností a metod kouče v roli pedagoga ocenili mí student jako největší přínos výrazný pokrok v zefektivnění studijních a čtenářských dovedností, samostatné myšlení a sebeuvědomění. Umění proměny z mentorského na koučovací vztah přináší vítané oboustranné obohacení. V roli ředitelky střední školy bylo zavedení koučovacího stylu do manažerských aktivit přijato pomaleji než u studentů, avšak postupem času i přes počáteční náročnější časovou investici se díky větší samostatnosti, přebírání vyšší míry zodpovědnosti a tím i větší míře svobody stal koučovací styl vítaným oživením a metodou, kterou při možnosti výběru mezi tradičním způsobem řešením a koučovacím postupem volí mí kolegové téměř vždy raději. V obou svých profesních rolích vnímám velký přínos koučovacího výcviku.Mgr. Hana Dvořáková, pedagog a ředitelka Střední odborné školy umělecké a gymnázia, Ostrava

  "Koučovací výcvik Integrativní kouč mě nadchl hned z několika důvodů. Po obsahové stránce mi vyhovoval svou pestrostí a integrativním přístupem ve výběru a používání jednotlivých technik koučování. Z hlediska lektorského byl veden mimořádně profesionálně, s lehkostí, humorem a až hmatatelnou životní i profesionální zkušeností. Prošla jsem již mnoha semináři a musím přiznat, že mě tento výcvik ovlivnil jako snad žádný předtím. S trochou nadsázky lze totiž poznatky načerpat i samostudiem, ale sebezkušenost, sebepoznání a sebereflexi v roli kouče lze získat jen intenzivním tréninkem a supervizí. A právě praktického nácviku tento kurz nabízí vrchovatě. Přestože byla naše výcviková skupina profesně i osobnostně velice pestrá, vznikla z nás velice soudržná a vzájemně se motivující parta a už v průběhu výcviku bylo patrné, jak se každý z nás osobnostně mění a rozkvétá. A to je pro mě snad největší přínos toho výcviku - že teď vidím sebe samu i ostatní lidi v rodině i práci jinýma očima. A za to jsem lektorkám i naší výcvikové skupině moc vděčná. Vřele tedy doporučuji těm, kteří chtějí nasát filozofii koučování a být všestranně připraveni pro praxi kouče." Mgr. et Mgr. Petra Mařádková, pedagog, psycholog

  nahoru

 • O nás